Često postavljana pitanja

Ovdje možete naći odgovore na često postavljana pitanja vezana za posao/zapošljavanje u agencijama za zaštitu u okviru Securitas BH.

 

 

Kako mogu dobiti certifikat za obavljanje poslova u agenciji za privatnu zaštitu?

Zakon u F BiH na slijedeći način reguliše ovu oblast:

 

IV. UVJETI ZA STJECANJE CERTIFIKATA

Članak 17.

Certifikat za obavljanje poslova zaštite iz članka 4. ovoga zakona može steći   osoba koja pohađa odgovarajuću obuku za obavljanje tih poslova i položi ispit   iz te obuke.   Obuka iz stavka 1. ovoga članka izvodi se prema programu koji utvrdi federalni   ministar unutarnjih poslova, u suradnji s dekanom Fakulteta kriminalističkih   znanosti.   Organiziranje i izvođenje obuke obavlja Federalno ministarstvo i Fakultet kriminalističkih   znanosti, u suradnji s kantonalnim tijelima unutarnjih poslova.   Obuke iz stavka 1. ovoga članka oslobođene su osobe koje su najmanje tri godine   obavljale dužnost policijskog službenika, sudskog ili zatvorskog policajca ili   vojnog policajca, o čemu federalni ministar unutarnjih poslova donosi posebno   rješenje, s tim što su dužne pristupiti polaganju ispita iz stavka 6. ovoga članka.   Rješenje iz stavka 4. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti   upravni spor kod kantonalnog suda prema sjedištu prvostupanjskog tijela.   Kandidati koji završe obuku pristupaju polaganju ispita pred povjerenstvom koje   imenuje federalni ministar unutarnjih poslova.   Osobi koja položi ispit Federalno ministarstvo izdaje certifikat (uvjerenje).

Članak 18.

Obuku za stjecanje certifikata mogu pohađati osobe koje ispunjavaju sljedeće   uvjete: 

  1. da su državljani Bosne i Hercegovine;  
  2. da su tjelesno i duševno sposobne za obavljanje poslova zaštite;  
  3. da imaju najmanje srednju školu, s tim što osoba koja obavlja poslove tehničke   zaštite ima odgovarajuću školu tehničkog smjera, a odgovorna osoba najmanje   višu školsku spremu;  
  4. da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, da nije osuđivana za kazneno   djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim kaznenih djela protiv sigurnosti   javnoga prometa, odnosno da nije oglašena odgovornom za prekršaj protiv javnoga   reda i mira koji ima obilježje nasilja;  
  5. ne može biti osoba koju je bilo koje tijelo za provedbu zakona u Bosni i   Hercegovini otpustilo zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti i  
  6. ne može biti osoba koju je COMSFOR smijenio iz vojne službe, sukladno "Naputku   stranama".

Pohađanje obuke za stjecanje certifikata odvija se podnošenjem zahtjeva za pohađanje obuke kantonalnom tijelu unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta zainteresirane osobe. Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka. O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka kantonalno tijelo unutarnjih poslova odlučuje donošenjem rješenja. Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana primitka rješenja. Kantonalno tijelo unutarnjih poslova dužno je dostaviti primjerak rješenja iz   stavka 4. ovoga članka Federalnom ministarstvu, radi organiziranja obuke.

Članak 19.

Certifikat se izdaje za obavljanje poslova fizičke zaštite, tehničke zaštite i za obavljanje poslova odgovorne osobe. Federalno ministarstvo propisuje oblik i sadržaj certifikata iz stavka 1. ovoga članka.

Koje poslove mogu obavljati u vašoj agenciji ako imam certfikat?

 

Ukoliko posjedujete Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite možete raditi na slijedećim radnim mjestima:

fizička zaštita objekata

interventni-mobilni timovi

transport novca i vrijednosti

Ukoliko posjedujte certifikat tehničke zaštite, možete raditi na pozicijama:

operater u dojavnom centru

tehničar-instalater.

Kome se mogu prijaviti za posao?

 

Prijavu možete popuniti na ovoj stranici ili na recepciji centrale Securitasa BH d.o.o. kao i u njenim poslovnicama. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail au kontaktima kao i na broj telefona 033 789 000.

Koji su uslovi za prijavu?

 

Shodno Zakonu o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, poslove zaštite mogu obavljati lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

da su državljani Bosne i Hercegovine,

da imaju certifikat za obavljanje poslova zaštite, 

da su tjelesno i duševno sposobni obavljati poslove zaštite,

da imaju najmanje srednju školu, s tim da lice koje obavlja poslove tehničke zaštite ima odgovarajuću školu tehničkog smjera, a odgovorno lice najmanje višu školsku spremu,

da se protiv lica ne vodi krivični postupak, da nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da nije oglašeno odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja,

ne može biti lice koje je bilo koji organ za provođenje zakona u BiH otpustio zbog nesavjesnog vršenja dužnosti i

ne može biti lice koje je COMSFOR smijenio iz vojne službe.

Gdje mogu dobiti aplikaciju?

 

Aplikaciju za zapošljavanje možete popuniti na našem website-u, na recepciji Securitasa BH u Sarajevu kao i u njenim poslovnim jedinicama širom Bosne i Hercegovine. 

Kada ćete me pozvati nakon što popunim aplikaciju?

 

Sve pristigle aplikacije u HR Odjel pohranjuju se u bazu podataka, te zavisno od potreba za novim uposlenicima i područjem za koji su isti potrebni organizujemo testiranje kandidata.

Testiranja se vrše periodično tako da ne postoji tačan datum niti vremenski period kada bi aplikanti mogli biti pozvani na testiranje.

Šta se radi na testiranju?

 

Proces odabira uposlenika počinje popunjavanjem aplikacije od strane zainteresovanih kandidata koji ispunjavaju obavezne uslove koji su predhodno propisani. Prijava se može izvršiti putem web-a, poštom ili popunjavanjem iste u na recepciji Securitas-a ili u jednoj od njenih poslovnih jedinica.

Shodno potrebama agencija, Odjel HR-a periodično organizuje testiranje kandidata i to u slijedećim oblastima:

provjera fizičke sposobnosti kandidata,

provjera poznavanja Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine – test,

psiho-test.

Nakon izvršenog testiranja rezultati se proslijeđuju rukovodiocima koji na osnovu rezultata vrše odabir kandidata.

Kandidati koji su odabrani bit će blagovremeno obavješteni o prijemu u radni odnos i koji su dokumenti potebni da dostavi kako bi bio prijavljen.

Kada ćete me pozvati nakon što obavim testove?

 

Svi kanididati koji su pristupili testiranju bit će obavješteni putem telefona ili e-mail-a o ostvarenim rezultatima testiranja najkasnije u roku od mjesec dana. 

Koji dokumenti su potrebni za zasnivanje radnog odnosa?

 

Spisak dokumenta možete naći ovdje.