Skip to main content

Često postavljana pitanja

Ovdje možete naći odgovore na mnoga pitanja vezana za zapošljavanje u agencijama za zaštitu.

Kako mogu dobiti certifikat za obavljanje poslova u agenciji za privatnu zaštitu?

Certifikat za obavljanje poslova čuvara/zaštitara i tehničara regulišu entitetski zakoni.

Ukoliko ste zainteresovani za polaganje obuke za sticanje Certifikata za fizičku ili tehničku zaštitu, sve informacije možete dobiti u nadležnom MUP-u prema mjestu vašeg prebivalista. Tu trebate preuzeti i Zahtev za sticanje prava na obuku. Prilikom preuzimanja Zahtjeva za sticanje prava na obuku, na istom dokumentu se nalazi spisak neophodne dokumentacije koju je potrebno predati za pokretanje procesa.

Nakon što dobijete Rješenje da ste stekli pravo na obuku (koje vam treba doći na kućnu adresu), Policijska akademija u Sarajevu, odnosno Banja Luci, Vas poziva na obuku. Obuka se organizuje periodično ovisno o broju prijavljenih kandidata.

Nakon uspješno završene obuke i izdavanja Certifikata, možete se prijaviti za psao čuvara/zaštitara ili tehničara u agencijama za zaštitu Securitasa na teritoriji cijele BiH.

 

Koje poslove mogu obavljati u vašoj agenciji ako imam certifikat?

 

Ukoliko posjedujete Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite možete raditi na slijedećim radnim mjestima:

 • fizička zaštita objekata
 • interventni-mobilni timovi
 • transport novca i vrijednosti

Ukoliko posjedujte certifikat tehničke zaštite, možete raditi na pozicijama:

 • operater u dojavnom centru
 • tehničar-instalater.

 

Kome se mogu prijaviti za posao?

Prijavu možete popuniti na ovoj stranici ili na recepciji centrale Securitasa BH d.o.o. kao i u njenim poslovnicama. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila u kontaktima kao i na broj telefona 033 789 000.

 

Koji su uslovi za prijavu?

Shodno Zakonu o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, poslove zaštite mogu obavljati lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da imaju certifikat za obavljanje poslova zaštite, 
 • da su tjelesno i duševno sposobni obavljati poslove zaštite,
 • da imaju najmanje srednju školu, s tim da lice koje obavlja poslove tehničke zaštite ima odgovarajuću školu tehničkog smjera, a odgovorno lice najmanje višu školsku spremu,
 • da se protiv lica ne vodi krivični postupak, da nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, odnosno da nije oglašeno odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja,
 • ne može biti lice koje je bilo koji organ za provođenje zakona u BiH otpustio zbog nesavjesnog vršenja dužnosti i
 • ne može biti lice koje je COMSFOR smijenio iz vojne službe.

 

Gdje mogu dobiti aplikaciju?

Aplikaciju za zapošljavanje možete popuniti na našem website-u, na recepciji Securitasa BH u Sarajevu kao i u njenim poslovnim jedinicama širom Bosne i Hercegovine. 

 

Kada ćete me pozvati nakon što popunim aplikaciju?

Sve pristigle aplikacije u HR Odjel pohranjuju se u bazu podataka, te zavisno od potreba za novim uposlenicima i područjem za koji su isti potrebni organizujemo testiranje kandidata.

Testiranja se vrše periodično tako da ne postoji tačan datum niti vremenski period kada bi aplikanti mogli biti pozvani na testiranje.

 

Šta se radi na testiranju?

Proces odabira uposlenika počinje popunjavanjem aplikacije od strane zainteresovanih kandidata koji ispunjavaju obavezne uslove koji su predhodno propisani. Prijava se može izvršiti putem web-a, poštom ili popunjavanjem iste u na recepciji Securitas-a ili u jednoj od njenih poslovnih jedinica.

Shodno potrebama agencija, Odjel HR-a periodično organizuje testiranje kandidata i to u slijedećim oblastima:

 • provjera fizičke sposobnosti kandidata,
 • provjera poznavanja Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine – test,
 • psiho-test.

Nakon izvršenog testiranja rezultati se proslijeđuju rukovodiocima koji na osnovu rezultata vrše odabir kandidata.

Kandidati koji su odabrani bit će blagovremeno obavješteni o prijemu u radni odnos i koji su dokumenti potebni da dostavi kako bi bio prijavljen.

 

Kada ćete me pozvati nakon što obavim testove?

Svi kanididati koji su pristupili testiranju bit će obavješteni putem telefona ili e-mail-a o ostvarenim rezultatima testiranja najkasnije u roku od mjesec dana. 

 

Koji dokumenti su potrebni za zasnivanje radnog odnosa?

 • KOPIJA LIČNE KARTE
 • UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA, CIPS PRIJAVA
 • CERTIFIKAT - 2 primjerka  (ovjerena kopija)
 • FOTOGRAFIJA ZA ISKAZNICU 2 primjerka (dimenzija 25X32mm)
 • DIPLOMA (ovjerena kopija)
 • LJEKARSKO UVJERENJE (orginal ili ovjerena kopija)
 • UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU (ovjerena kopija)
 • UVJERENJE DA SE NE VODI KRIVIČNI POSTUPAK (od Suda prema mjestu prebivališta)
 • DA NISTE OSUĐIVANI ZA KAZNENO DJELO (Izvod iz Kaznene evidencije  – MUP prema mjestu rođenja)
 • DA NISTE KAŽNJAVANI ZA PREKRŠAJ JAVNOG REDA I MIRA (Izvod iz Kaznene evidencije  – MUP prema mjestu prebivališta)
 • BROJ RAČUNA U BANCI
 • POREZNA KARTICA
Posjedujete certifikat:
An error has occurred while getting captcha image
Žao nam je, ne možete posjetiti našu stranicu kroz pretraživač koji trenutno koristite. Pokušajte kroz: Chrome, Safari, Firefox ili Edge.